دیر کرد

بهره مضاعف ، برای اقساط عقب افتاده وام.

زیان تاخیر در بازپرداخت بدهی یا وام .

Posted on