اصلاحیه قرارداد

اصلاح اشکالات متنی  قرارداد و تصریح شکل صحیح آن .

مثل غلط های املائی و قلم خوردگی و..

Posted on