نشریه 832 راهنمای ارزیابی ایمنی ساختمان ها پس از زلزله

هدف این راهنما ارائه فرآیند ارزیابی ایمنی ساختمان ها و توصیه‌هایی برای تشخیص وضعیت ایمنی آن‌ها، بر اساس شرایط قابل مشاهده ساختمان پس از زلزله نسبت به قبل از آن می‌باشد.

نکته مهم در این خصوص آن است که بسیاری از ساختمان های موجود حتی قبل از تجربه یک زلزله نیز ممکن است با توجه به شرایط طراحی، اجرا یا طول مدت بهره برداری بر اساس مقررات و ضوابط موجود ایمن نباشد. از این رو ایمن اعلام نمودن این ساختمان ها بدون مطالعات دقیق ارزیابی لرزه ای امکان پذیر نیست. بر این اساس در این راهنما هدف صرفا ارائه روال برآورد تغییر شرایط ایمنی ساختمان شامل تغییرات سیستم باربر ثقلی و جانبی ساختمان نسبت به قبل از رویداد (نه ایمنی لرزه ای ساختمان) می‌باشد. این راهنما به عنوان یک مرجع برای ارزیابی میدانی توسط گروه بازرسی قابل استفاده است.

Posted on