ماترک

ماترک متوفی

کلیه اموال و دارایی هایی است که از اشخاص فوت شده به جای می ماند .

Posted on