کارتریج شیر اهرمی

Faucet Cartridge

کارتریج شیر اهرمی قطعه ای در شیر اهرمی  است که کنترل دما و فشار آب را بر عهده دارد.

Posted on