مستغلات

مستغل یعنی زمین کشت غله.زمینی که محصول میدهد.

اما در معنای وسبع تر و  پر کاربرد به هر نوع ملک که برای مالکش تولید منفعت و درامد کند مستغلات گفته میشود.

اشتباها برخی آنرا مستقلات مینویسند. و آنرا از ریشه مستقل میدانند.

 

Posted on