پشکم

اصطلاحی در معماری سنتی ایران   ایوانی که از سه طرف بسته و از یک طرف باز است.

 

Posted on