پنج دری

پنجدری.۵ دری

تالار پذیرایی که دارای پنج بخش پنجره بوده که به بیرون و صحن حیاط باز می شده و از بیشتر اتاقها بزرگتر بوده است.

پنجدری ها دارای درها مخصوص موسوم به ارسی بوده اند .

در داخل این اتاق شاه نشین هم تعبیه میشده است.

Posted on