طراحی منظر

از زیر مجموعه های معماری منظر

به فضای سبز باغچه نور پردازی و نوع گیاهان و چیدمان آنها می‌پردازد.

Posted on