پوش

در معماری به معنای اشکوب و یا طبقه است .

از اصطلاحات معماری سنتی ایران ، پوش

یک پوش به معنی خانه یک طبقه و دو پوش به خانه دو طبقه می گویند .این اصطلاح گاه درباره گنبدها ،یک جداره ،هم به کار برده می شود

Posted on