پوشه

پوسته

اصطلاحی در معماری سنتی ایران که درباره گنبد به کاربرده می شود .یک لایه را گنبدیک پوشه و گنبدهای دو جداره را دو پوسته یا دو پوشه می نامند.

Posted on