پیرس ویوه

پیرس ویوه فرانسه

این ساختمان توسط زها حدید طراحی و ساخته شده است. و در مون پلیه فرانسه واقع شده است..

پیرس ویوه یعنی سنگ های زنده. پیرس ویوه ساختمانی است که سه موسسه (بایگانی, کتابخانه و سازمان ورزش) را به هم مرتبط می کند.

ساخت این پروژه از سال 2002 آغاز شد و در سال 2012 به پایان رسید.

از مشهورترین سازه های بتنی جهان با استفاده از یک طرح اقتصادی ساخته شد.

مساحت این بنا 35000 متر مربع است. زمانی که از دور به این سازه نگاه می کنید شبیه به یک ساختمان واحد به نظر می رسد اما زمانی که به آن نزدیکتر می شوید می توانید سه بخش مجزا از هم را مشاهده کنید. (

پیرس ویوه هم مانند بسیاری از سازه های طراحی شده توسط زها حدید با استفاده از بتن ساخته شده است.

 

 

Posted on