آچار کورکن

آچار کور کن لوله ابزاری است برای مسدودکردن لوله های مسی یا آلومینیومی.

Posted on