خاموت

میلگرد خاموت / میلگرد تنگ / تنگ بسته

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر نیرو های برش و پیچش  و جلوگیری از بیرون زدگی آرماتورهای طولی در اثر کمانش  به دور آرماتورهای طولی و اصلی نصب میشود .

به دو صورت خاموت تنگ بسته و خاموت اسپیرال اجرا میگردد.

 

Posted on