ویندرو

Wendrow

ریسه کردن خاک .

کپه کردن خاک بصورت ممتد و طولانی.پشته کردن خاک بصورت ممتد و طولانی

در راهسازی کپه ها خاک  کناره  جاده بعد از عملیات تسطیح از لبه تیغ ماشین سر ریز میشود.

 

 

Posted on