مالکیت

ملكيت

به رابطه‌اي گفته مي‌شود كه بين شخص با شئ يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي كه شخص اين رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر مي‌شناسد و موردحمايت قرار مي‌دهد

انواع مالكيت

مالكيت عين

مالكيت منفعت

 

 

Posted on