حق عینی

حق عينی رابطه‌ي مستقيمي است كه شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شئ) در ارتباط است.

مانند حق مالكيت

 

 

Posted on