حق دینی

حق ديني رابطه‌ي مستقيمي است كه شخص با شخص ديگري دارد و به‌صورت غيرمستقيم با مال در ارتباط است.

حق ديني درواقع همان طلب است كه شخصي از شخص ديگر دارد.

Posted on