پبشان

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، به ایوان اصلی جلوی گنبد خانه اطلاق شده است.

Posted on