پیش طاق

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، فضای سر پوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که در جلوی درگاه ورودی طراحی و ساخته می شد و فضای دسترس را از فضای معبر متمایز می کرد.

Posted on