پبشکم

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران، اتاقی مسکونی برای ایام زمستان از ویژگیهای آن این که در یکی از زاویه های جلوی آن کندویی برای هیزم در وسط اجاق  و در کنج آن جایگاهی برای قرار دادن کرسی و احیا نا گنجه ها و دو لابچه هایی در اطراف د اشت .

Posted on