پیلی

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ،  کنده کاری روی چوب  ایجاد نقش صلیب شکسته” پیلی” می گویند .

Posted on