تاج

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، بخش بالایی و سر برخی از سازه ها مثل پل ،مناره ،ستون و … که شبیه تاج شاهان است بود و جنبه زیبا سازی داشت .

همچنین تاج از اصطلاحهای دروگری است :جزو زینتی درها و گنجه ها و دولا ب ها و مانند آن که نجاران بربالای آن نصب کنند.

Posted on