تارمی

تارم

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، نرده های چوبی ،سنگی و فلزی که در پیشانی ایوانها ،به خصوص ایوانهای پوش دوم نصب شده بود.این تارمی ها جدا از نگهداری جان گذرندگان ، به زیبایی ایوان نیز می افزود .

Posted on