برقو کاری

برقو زنی.برقو زدن

به گشاد کردن یا بزرگ کردن سوراخ قطعات فلزی با برقو ، برقوکاری گفته می‌شود.

 

 

Posted on