جریب

Jerib

یک جریب مساوی است با ۴٬۰۴۶ مترمربع

یک واحد سنتی اندازه‌گیری زمین در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است.

کشاورزان برای اندازه‌گیری زمین از آن استفاده می‌نمایند

در قدیم که واحدهای اندازه‌گیری مثل متر، پا و غیره وجود نداشت از طریق قدم زدن مساحت‌های خورد و کوچک را اندازه‌گیری می‌کردند

Posted on