رواداری

میزان خطا و انحراف مجاز و قابل چشم پوشی در کارهای اجرایی را رواداری میگویند.

Posted on