وارث

کسی که به او ارث می‌رسد.

ارث گیرنده

Posted on