ارث

ترکه

ارث عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی که پس از پرداخت شدن دیون و تعهدات شخص متوفی ، به بازماندگان یا وارثان شخص تعلق می گیرد.

مالی است که بعد از فوت شخص شامل فوت حقیقی یا فوت فرضی  به بازماندگان او تعلق می گیرد.

ارث از قواعد امری است و کسی نمیتواند برخلاف آن عمل کند .

شخصی از متوفی ارث میبرد که در زمان فوت او زنده بوده باشد.

مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجب ارث دو امر است:

الف) نسب

کسانی که نسبت خونی (نسبی) با متوفی دارند و به سه طبقه تقسیم میشوند:

– طبقه اول ارث

– طبقه دوم ارث

– طبقه سوم ارث

ب) سبب

کسانی که رابطه سببی با هم دارند ( زن و شوهر)

در بین این طبقات اگر از طبقه اول ارث کسی باشد دیگر طبقات بعدی ارث نمیبرند برای مثال اگر شخصی که فوت کرده در زمان وفات پدر و مادرش یا هر یک از فرزندانش زنده باشد دیگر طبقه دوم و سوم ارث نخواهند برد.

زن وشوهر نیز ورثه یکدیگر محسوب می شوند و از همدیگر ارث میبرند،

طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی کسی نمیتواند به موجب وصیت فرزند خود یا هر یک از ورثه را از ارث محروم کند و اگر چنین وصیتی هم شده باشد وصیت باطل است.

زن یک هشتم از شوهر ارث میبرد و اگر زن متعدد داشته باشد یک هشتم کل اموال به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود( ماده ۹۱۳ قانون مدنی و ماده ۹۴۲ قانون مدنی).

با توجه به قانون مدنی اگر زنی قبل از فوت شوهر مهریه خود را نگرفته باشد بعد از فوت شوهر مهریه را از دارایی شوهر فوت شده میگرد، طبق ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مهریه زن دینی بر ذمه شوهر است و زن برای دریافت مهریه خود از دارایی شوهر نسبت به طلبکاران حق تقدم دارد.

در ازدواج موقت ارث وجود ندارد (ماده ۹۴۰ قانون مدنی).

Posted on