توارث

انتقال قهری دارایی فرد فوت شده به ورثه .

Posted on