موت حکمی

این نوع از موت که برگرفته از شرع مقدس است، زمانی تحقق می یابد که مرد مسلمانی، مرتد فطری یا ملی گردد. در این شرایط، به حکم اسلام، حکم کشتن او، صادر می گردد و به علت ارتداد، کشته می شود.

Posted on