موت فرضی

یکی از اقسام موت در قانون مدنی است که در آن، مدتی طولانی، از غیبت فرد، می گذرد و زنده نبودن او، فرض می شود.

Posted on