موت حقیقی

یکی از اقسام مرگ و فوت بوده که در آن، زندگی زیستی و حیاتی فرد، با مرگ طبیعی یا بر اثر یک حادثه و… به پایان می رسد و به عبارتی، فرد دیگر در قید حیات نیست.

Posted on