ماده ۸۶۷ قانون مدنی

ماده هشتصد و شصت و هفت قانون مدنی

ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند.

Posted on