مورث

مورث (رِ )

ارث گذارنده ، کسی که از خودت ارثی برای وارث گذاشته

مورث (مُ وَ رِّ)

آنکه کسی او را وارث خود گردانيده

Posted on