داور

شخص یا اشخاص مرضی الطرفین که طرفین قرارداد برای حل اختلافات فی مابین  برای انجام داوری انتخاب می‌کنند.

Posted on