داوری

Arbitration

توافق و تراضی طرفین اختلاف برای ارجاع  و حل اختلاف  توسط شخص یا اشخاص مرضی الطرفین.

داوری موجب مىشود  طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را از خود سلب میکنند. و دادگاه صلاحیت استماع دعوای موضوع داوری را ندارد ، مگر اینکه داور یا داوران نخواهند یا نتوانند به اختلاف رسیدگی کنند یا اصل قرارداد ارجاع به داوری یا رأی داور باطل اعلام شود

همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. اینکه چه نوع اختلافاتی را می‌توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می‌شود.

مواردی که قابل داوری نیست

ورشکستگی ، طلاق ، جرایم ، امور حسبی ، نسب

داوری عملی شبیه قضائی و متضمن رسیدگی به اختلاف و صدور رای است. و رأی صادره برای طرفین لازم الاجراست.

داوری در قانون با میانجیگری تفاوت دارد.

 

 

Posted on