میانجیگری

مذاکره با طرفین  اختلاف و تشویق و ترغیب  انها برای سازش .

Posted on