هوا برش

برشکاری اکسیژنی .برش اکسیژن / برش هوا گاز

هوا برش نوعی برشکاری گرمایی است که در آن ذوب و برداشتن فلز با استفاده از گرمای حاصل از واکنش شیمیایی بین اکسیژن و فلز پایه انجام می‌شود.

برشکاری اکسیژنی بصورت دستی و برش اکسیژن سی ان سی انجام‌میشود.

اجزا برش و جوش با هوا گاز

رگلاتور
شیلنگ
شیر یکطرفه
تورچ
فلش بک

Posted on