برش لیزر

در برش لیزر اشعه لیزر دمای قطعه کار را تا نقطه ذوب و جوش بالا می برد. در همین زمان گاز پرفشاری در راستای اشعه لیزر دمیده شده و قطعه کار را برش لیزر می دهد.

انواع دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری سی ان سی

دستگاه برش لیزری دستی

Posted on