اچ اس ایی

HSE / اچ اس ایی / بهداشت حرفه ای/ health safety environment

HSE مخفف کلمات  health safety environment و  به معنای سلامت، ایمنی و محیط زیست است.

بهداشت حرفه ای از ما در برابر ریسک های موجود در محل کار حفاظت میکند.

کارکنان و کارفرمایان هر دو ذی نفع کنترل ریسک ها و خطرات شغلی هستند.

پیمانکاران از طریق اعمال HSE به پیشرفت پروژه کمک میکنند و از طرف دیگر کارمندان آنها ساعات کاری مفیدتری خواهند داشت.

Posted on