سنگ مالون

سنگ مالن / malone

در ردیف سنگ بادبر قرار دارد.که به کمک پتک‌ ، آن را به صورت تقریبی چهار یا چند ضلعی در می‌آورند. و چون بصورت دستی تراشیده میشود قطعات دارای ابعاد و اندازه های نامنظم می باشد. سطوح آن بافت خشن و طبیعی دارد و سطح بیرونی یا نمای آن هم بافت طبیعی و پرداخت نشده و بافت سنگ کاملا نمایان است.

سنگ مالون اغلب از سنگ لاشه تولید میگردد.

در پل سازی ، تونل  ، ساختمان نما و محوطه سازی مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع تراش سنگ مالون

 • سرتراش گونیا شده
  این سنگ، سنگ سرتراشی است که سطح نمای آن کاملا به صورت مربع یا مستطیل در‌آورده شده (با زوایای ۹۰ درجه) و تراش سطوح جانبی و بالایی و پایینی آن، با کمک قلم و چکش به نحوی انجام می‌گیرد که حالت و حجم سر سنگ (به تبعیت از سطح نمای سنگ) به صورت مکعب یا مکعب مستطیل حفظ می‌شود
 • سنگ ساختمانی مکعبی
  این سنگ، سنگ مکعب یا مکعب مستطیل شکلی است که تمام وجوه آن تقریباً به صورت چهارگوش درآورده شده است.
 • سنگ تمام تراش
  اگر سطوح قائم (جانبی) و سطوح افقی (بالایی و پایینی) سنگ را، از سطح نما تا انتهای ریشه، دست تراش کنند، به این سنگ، سنگ تمام تراش می‌گویند.
 • چندوجهی نامنظم
  سنگی است که نمای آن به صورت چندوجهی نامنظم بوده و هر یک از زوایای آن حداقل ۹۰ درجه است. نمای سنگ، بیشتر به صورت پنج ضلعی و شش ضلعی در‌آورده می‌شود. ریشه این سنگ از طرف نما به طرف دم، کمی لاغرتر می‌شود تا  کنار هم قرار دادن سنگ‌ها راحت‌تر صورت گیرد.

 

Posted on