بربلندی

دور

دِوِر (کسر دال و کسر ر)

به شیب عرضی جاده یا راه آهن درمسیر پیچ جاده و قوس را دور یا بربلندی می گویند.

بربلندی باعث هدایت ماشین به داخل قوس برای جلوگیری از نیروی گریز از مرکز جاده میگردد.

 

 

 

Posted on