توقیف اموال اجرایی

توقیف اجرائی

محکوم‌ علیه موظف است ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند.

در صورت عدم احرای حکم ظرف مدت نقرر قانونی مطابق با ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌به، از اموال محکوم‌ علیه توقیف شود. در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌ علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی می گویند.

Posted on