توقیف اموال تامینی

توقیف تأمینی / توقیف احتیاطی

برای آنکه محکوم علیه نتواند تا زمان صدور اجرائیه حکم  و ابلاغ آن ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد، آنها را مخفی کند، از بین ببرد یا به ‌طور کلی، اقدامی انجام دهد که در صورت محکوم شدن محکوم‌له نتواند به حق خود برسد.

مطابق تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر کرده است که محکوم‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ۱۰ روزه محکوم‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی  گفته می شود.

Posted on