توقیف ملک

توقیف اموال شامل  ، زمین ، آپارتمان ، مغازه ، ساختمان و… به دستور مقام قضائی

Posted on