محکوم به

چیزی که بین محکوم علیه و محکوم له به آن حکم شده است.

Posted on