اقامتگاه

محل اقامت

از منظر حقوقی و بر اساس ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود، فعالیت‌ها سکونت یا مرکز مهم امور شخص درآن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و یا شخص حقوقی است.

منظور از مرکز مهم امور  محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری و… در آنجا انجام میشود.

مثل صاحب یک شرکت که بیشتر اوقات خود را در شرکت  سپری می‎کند .

Posted on