ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

مادهٔ ۱۰۰۲ قانون مدنی

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص عیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود

Posted on