فلت

flat

در لعت با معنی ، تخت ، مسطح ، هموار و همسطح می باشد

در ساختمان به هر نوع فضا اعم از آپارتمان ویلا که دارای یک طبقه و یک سقف باشد گفته میشود.

در تعبیری دیگر ، فضایی که هیچ گونه فضای مجزا شده ندارد و بصورت سالن و یکپارچه است.

در تعبیری دیگر فصایی که هیچ گونه اختلاف سطحی ندارد. تمان فضا ها در یک تراز و همسطح می باشند.

Posted on